برنامه نویسی و علوم رایانه

آشنایی با آداب و رسوم مالزی

آداب و رسوم مالزیبرای آشنایی با آداب و رسوم مالزی باید راجع به مردم این کشور و فرهنگ آن ها بدانید. مالایی ها بزرگترین گروه قومی در مالزی هستند که بیش از نیمی از جمعیت را تشکیل داده و به زبان ملی مالزی تکلم می نمایند. این گروه قدیمی ترین مردم بومی، گروهی...

11 شهریور 1398